Cases

I habitats brænder vi for at arbejde med naturen, for naturen.

Vores primære rolle er som rådgivende ekspertsamarbejder hvor vi i tæt samarbejde med både kunde og aktører omkring projekter, sikrer ansvarlig hensynstagen til naturen med et forretningsudviklingsmæssigt fokus for fremme af biodiversiteten. Vores kunder spænder bredt, lige fra små boligforeninger og kommuner som skal anlægge områder til mere vild natur, til store virksomheder med strategiske planer for en bæredygtig forretningsplan. 

Nedenfor er listet et par eksempler på projekter som Habitats har været en stor del af. Ønsker du en uforpligtende snak omkring netop dit/jeres projekt, er du altid velkomne til at kontakte os!

Ørsted Park
Biodiversitet og naturformidling

Ørsted, 2018

Udearealerne ved virksomheden Ørsted i Skærbæk er ændret fra at være en stor øde græsplæne til et varieret landskab med bakker, fugtige og tørre engområder og plads til naturens udvikling. På arealet finder man i dag kvashegn, store sten og dødt ved som sikrer levesteder til insekter, som de mange hjemmehørende blomster tiltrækker.

Efter

Ørsteds medarbejdere kan nyde det vilde areal gennem vinduerne fra kantinen, bruge området til motion eller en gåtur i pausen. Projektet er ’Vild Med Vilje’, og skilte formidler naturpotentialet og den naturvenlig drift, der sikrer gode forhold for biodiversiteten.


Naturstyrelsen & Banedanmark

InfraNatur, 2017 – 2020

InfraNatur handler om at styrke biodiversiteten på udvalgte baneterræner. Projektet udspringer af den politiske aftale om Naturpakken fra 2016, hvor der bla. var afsat midler til naturen i byen. Miljøstyrelsen valgte at bruge disse midler til at fremme den særegne og artsrige natur på de danske baneterræner og øge påskønnelsen af den, uden at begrænse den nuværende brug.


Drift og anlæg af baneterræner har bidraget med en helt unik naturtype til det danske landskab, og det specielle miljø har ført til, at en lang række nationalt sjældne arter i dag findes på baneterræner. Nogle arter findes endda udelukkende her i hele Danmark.Habitats er projektleder og projektet løb fra 2017-2019, men fortsætter i 2020 med monitering og andre opgaver. I 2019 blev projektet foreløbigt afrundet med en ambitiøs konference, hvor erfaringerne fra projektet blev delt med ejere og forvaltere af infrastruktur i ind og udland, i en samlet indsats for at øge viden arbejdet med biodiversiteten og infrastruktur.


Better Energy

Biodiversitet i Bangslev solcellepark 2020 – igangværende

Better Energy har ønsket at koble anlæggelsen af en solcellepark i Blangslev i Næstved Kommune sammen med muligheden for at øge biodiversiteten. Forslaget udspringer af et ønske om at kombinere hensynet til både klima, natur og mennesker i en helhedsorienteret løsning for at skabe en bedre fremtid.
Biodiversitetsindsatsen i Blangslev solcellepark bliver udrullet som et pilotprojekt med otte nedslagspunkter, der er designet til at demonstrere, hvordan solcelleanlæg kan være med til at skabe endnu bedre betingelser for dyreliv og økosystemer. Solcelleanlæg kan fungere som vigtige økologiske trædesten. Habitats formidler også indsatsen gennem arrangementer og har bl.a. inviteret medarbejderne i Better Energy ud i et nærliggende naturområde for at indsamle vilde frø fra planter for dernæst at så dem ud på arealerne i Blangslev.Habitats har stået for ideudvikling og skitsering samt hovedprojektering af projektet, som forventes færdiganlagt i foråret 2021.VELUX FONDEN

Byudvikling og blå biodiversitet 2021 – 

Habitats har i samarbejde med Bygherreforeningen, DTU Aqua og Marinpedagogiskt Center i Malmø udviklet et idékatalog til biodiversitetsløsninger i havet.

Målgruppen er anlægsbranchen, og kataloget skal inspirere og vejlede bygherrer og rådgivere til at indtænke den blå biodiversitet i byggeprojektet i havet eller i overgangen fra land til vand.
Kataloget kommer med forslag til storskalaløsninger, hvor der skabes bløde overgange mellem land og vand, der tager hensyn til den marine biodiversitet f.eks. etablering af stenrev og ålegræsning. 

Mindre biodiversitetsfremmende tiltag som fiskebørnehaver, sænkning af vrag samt rev og tovværk i havneområder. Kataloget indholder også forslag til, hvordan borgere kan inddrages og oplyses om livet i havet.Projektet er financieret af VELUX Fonden. Kataloget udkommer december 2021.BOLIGSELSKABET KAB

KAB – Vild Med Vilje 2019 – igangværende

Habitats har siden 2019 hjulpet boligselskabet KAB med at integrere biodiversitet i selskabets arbejde, og hos flertallet af de boligorganisationer selskabet består af.

KAB har, med bidrag fra Habitats, gjort biodiversitet til et fokusområde, og der arbejdes på at sikre at biodiversitet tænkes ind i både eksisterende byggeri, nybyggeri, samt i renoveringer og anlægsprojekter.Sammen med KAB har Habitats udviklet en ’startpakke for biodiversitets-indsatser’. Det er et værktøj der screener potentialerne i et boligområde, samt i de nære omgivelser. I dialog med drift og bestyrelse udvikles så en liste med konkrete forslag til hvor og hvordan, der kan laves indsatser for biodiversitet. Screeningen bruges også som udgangspunkt for gentænkning af udearealer ved renovering i helhedsplaner mv.

Habitats arbejde med at integrere en vildere natur og højere biodiversitet hos KAB er både praktisk, biologisk og demokratisk, og har et stort potentiale.