Torsdag d. 14. marts kunne Habitats endelig offentliggøre visionsplanen “Visioner for Voldparken” for områdets beboere ved et møde arrangeret af Områdefornyelsen Husum.

Siden maj sidste år har vi været tovholder, stået for borgerinddragelse og fungeret som landskabsarkitekter på udarbejdelsen af visionsplanen.
Visionsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i ideer og forslag fra områdets beboere, samt grundige analyser af Voldparkens potentialer og udfordringer. Den lægger stor vægt på både det sociale liv, håndtering af regnvand og en rig og mangfoldig natur.

Visioner for Voldparken er et oplæg til en ambitiøs omlægning af udearealerne i Voldparken i samarbejde med Områdefornyelse Husum, Brønshøj-Husum Lokaludvalg, Voldparkens beboere og boligforeninger.
Niels Lützen Landskabsarkitekter og Orbicon har desuden været tilknyttet projektet som sparingspartnere. Visionsplanen er bl.a. finansieret af Områdefornyelsen Husum og gennem Realdanias pulje ’Det gode boligliv’.

Visionen er bl.a. at styrke naboskabet og øge trygheden, samt gøre Voldparken til et sted, man er stolt af at bo. Visionsplanen rummer en række forslag til en ny indretning af områdets nuværende friarealer, således at beboerne får flere muligheder for at benytte og nyde de grønne arealer, og flere muligheder for at møde hinanden og tage ansvar for området.

De nye landskaber giver plads til både dyrkning af haver, og til en mere vild og mangfoldig natur kan trives i området. Der er lagt op til at der kan etableres blomstrende enge og laves slåning med le, som både er sjovt og sikrer en natur med højere biodiversitet.

Planen rummer desuden enkle løsninger på udfordringen med at håndtere de kraftigere regnskyl, der forventes som følge af klimaforandringerne. Hvad enten der er tale om en lille byge, en større skylle eller ligefrem skybrud bliver regnvandet håndteret og iscenesat i landskabet, der håndterer omkring 85% af regnvandet, der falder på området. I perioder hvor der er tørt, fungerer området som et inspirerende og sanseligt miljø, til leg og rekreation, som en integreret del af landskabet.

Dette forår graves det første spadestik til en nyttehave, der kommer til at fungerer som showcase og pilotprojekt for en del af landskabsomdannelsen. På samme tid kommer visionsplanen rundt i høring hos alle interessenter, mens finansiering til gennemførelse findes.

Med afsæt i en grundig analyse af de eksisterende forhold rummer visionsplanen præcise nedslag med fokus på størst mulig effekt, med mindst mulig indsats. Det samlede forslag rummer en landskabelig forankring og hviler på et gennemarbejdet økonomisk overslag.

I Habitats er vi meget stolte at visionsplanen, og glæder os til det videre arbejde med den. Boligområder og boligforeninger, med samme lignende behov for bedre regnvandshåndtering, styrket socialt liv og øget naturværdi, vil med fordel kunne lade inspirere af Visioner for Voldparken.

Se hele visionsplanen her